Tag Archives: باردار

پوستر فرآیند ارایه خدمت به مادر باردار و نوزاد در زمان پذیرش در بیمارستان

By | نوامبر 22, 2020

پوستر فرآیند ارایه خدمت به مادر باردار و نوزاد در زمان پذیرش در بیمارستان یکی از پوسترهایی که به درخواست همکاران مامایی طراحی شده است این پوستر یعنی پوستر فرآیند ارایه خدمت به مادر باردار و نوزاد در زمان پذیرش در بیمارستان میباشد. این پوستر دارای فلوچارت راهنمای همکاران محترم شاغل در بخش های مربوط… Read More »