Category Archives: علوم پایه

طرح درس و روش تدریس علوم سوم، درس11: بکارید و ببینید

By | مارس 4, 2023

طرح درس و روش تدریس علوم سوم، درس11: بکارید و ببینید در سال های گذشته دانش آموزان با دانه‌های غذایی آشنا شدند. بخش‌های تشکیل دهنده یک دانه را آموختند و با انجام فعالیت، چرخه زندگی یک دانه را به خوبی شناختند. همچنین آنها یاد گرفتند که گیاهان به جز از طریق دانه می‌توانند با قلمه… Read More »

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان پنجم، درس1 : دسته گلی از آسمان

By | مارس 4, 2023

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان پنجم، درس1 : دسته گلی از آسمان در درس سخن آسمانی سال سوم، دانش آموزان با قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان آشنا شدند. در این درس به طور مبسوط تر با موضوعات و مضامین قرآنی آشنا شده و به لزوم عمل به پیام‌های قرآنی و… Read More »

طرح درس و روش تدریس علوم دوم، درس1 : زنگ علوم(گردش در باغ)

By | مارس 4, 2023

طرح درس و روش تدریس علوم دوم، درس1 : زنگ علوم(گردش در باغ) در این درس، دانش آموزان یاد می‌گیرند هنگام مشاهده پدیده‌های طبیعی از چند حس خود استفاده کنند، مشاهدات خود را دقیق و در قالب جملات عینی یادداشت نمایند، در زمان ارائه گزارش یا بحث و گفتگو از مستندات خود استفاده نمایند و… Read More »

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل6: مقایسه‌ی اعداد

By | مارس 4, 2023

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل6: مقایسه‌ی اعداد منظور از مقایسه اعداد این است که می‌خواهیم وضعیت یک عدد را نسبت به   عدد دیگری از لحاظ کمتری با بیشتری بدانیم. برای مقایسه دو عدد دو رقمی با یکدیگر ابتدا باید مرتبه ده تایی دو عدد مقایسه کنند. ده تایی هر عددی بیشتر… Read More »

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم، درس18 : دریا، نعمت خداوندی

By | مارس 4, 2023

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم، درس18 : دریا، نعمت خداوندی ابتدا از یکی از دانش آموزان بخواهید آیه 97 سوره انعام را با صدای خوش تلاوت کند و شما معنی آن را روی تخته بنویسید و دانش آموزان را درباره معنی و مفهوم آیه به فکر وادارید. دانش آموزان را گروه بندی کنید.… Read More »

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل7: جمع آوری و نمایش داده‌ها

By | مارس 4, 2023

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل7: جمع آوری و نمایش داده‌ها در درس مذکور روش‌های جمع آوری داده‌ها و روش‌های نمایش داده‌ها به کمک مثال‌های مختلف مرور شده‌اند. در مواردی هم به مصادیق استفاده از یک مورد به طور مستقیم پرداخته شده است. درس را با ارائه مثال‌هایی از آمار و کاربردهای آن… Read More »

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم14 : آشنایی با نماد تفریق و مقایسه‌ی اندازه‌ها

By | مارس 4, 2023

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم14 : آشنایی با نماد تفریق و مقایسه‌ی اندازه‌ها در صفحه آغازین تم14 دانش آموزان با همسایگان و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد همسایگان پی می‌برند. آموزگار در مورد آداب ارتباط با همسايگان و مواردی را… Read More »

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان چهارم، درس7 : نماز در کوهستان

By | مارس 4, 2023

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان چهارم، درس7 : نماز در کوهستان موضوع این درس آموزش تیمم است. دانش آموزان طی فرصت‌های یادگیری که کتاب و معلم فراهم می‌کنند، با شرایط وجوب و نحوه انجام دادن تیمم آشنا می‌شوند و آن را به طور عملی تمرین می‌کنند. متن درس در قالب یک داستان،… Read More »

طرح درس و روش تدریس علوم دوم، درس2 : هوای سالم آب سالم

By | مارس 4, 2023

طرح درس و روش تدریس علوم دوم، درس2 : هوای سالم آب سالم درس محیط زیست درسی است برای زندگی، این نکته بدین معناست که آموخته‌ها و اندوخته‌های زیست محیطی ما می‌بایست به عمل تبدیل شده و در زندگی روزمره و رفتار فردی و اجتماعی ما بازتاب یابد. به عبارت دیگر دانش محیط زیست باید… Read More »

طرح درس و روش تدریس علوم دوم، درس4 : زندگی ما و گردش زمین(2)

By | مارس 4, 2023

طرح درس و روش تدریس علوم دوم، درس4 : زندگی ما و گردش زمین(2) از آنجا که نور و گرمای زمین از خورشید تأمین می‌شود اختلاف زاویه تابش خورشید به زمین باعث می‌شود که زمین یکنواخت گرم نشود زیرا در زمستان نور خورشید به طور مایل و در تابستان تقریباً به صورت عمودی به زمین… Read More »