پاورپوینت برنامه تنظیم خانواده

By | مارس 18, 2020
پاورپوینت برنامه تنظیم خانواده

پاورپوینت-برنامه-تنظیم-خانوادهبرنامه تنظیم خانواده
هدف كلي :
كاهش حاملگي هاي ناخواسته وپرخطردرزنان 49-10 ساله همسردار
اهداف اختصاصي:
افزايش آگاهي ومهارت پرسنل درخصوص آموزش دستورالعمل روش هاي پيشگيري از بارداري به منظور كاهش استفاده نادرست از روش هاي مدرن جلوگيري از حاملگي ، به ميزان 15درصد نسبت به آزمون نيازسنجي

افزايش آگاهي ومهارت پرسنل درخصوص انجام مشاوره مناسب تنظيم خانواده(قبل ، حين وبعد از ازدواج ) به میزان 10درصد نسبت به آزمون نيازسنجي تا پايان خرداد سال1391

افزايش آگاهي زنان 49-10 ساله همسر دار درخصوص مصرف صحيح قرص هاي پيشگيري از بارداري و دانستن فراموشي وعدم استفاده از روش هاي غير ايمن پيشگيري از بارداري به میزان2درصد نسبت به وضعیت موجود

افزایش کیفیت و کمیت تجهیزات و امنيت كنتراسپتيوها جهت اجرای برنامه تنظيم خانواده به میزان 10درصد نسبت به وضعيت موجود
اهم فعاليتها :
پيگيري مجدد جهت تخصيص اتاق دربيمارستان امام رضا(ع) بمنظورانجام nsv هماهنگي با رياست بيمارستان پايگاه شهيدنوژه جهت تخصيص اتاق nsv
جمع آوري قرص پيشگيري ازبارداري HD ازخانه هاي بهداشت ومراكز
پيگيري وضعيت تنظيم خانواده مادران داراي كودك مبتلا به PKU
محاسبه وارسال ميزان مصرف وپرتIUDو وضعيت كارگذاري IUD
پايش انبار دارويي مطابق با چك ليست امنيت كنتراسپتيوها وارسال نتايج پايش به استان وانباردارويي
ارسال فرم هاي جديد رضايتنامه توبكتومي ووازكتومي وحساس سازي سطوح محيطي نسبت به اين موضوع
حساس سازي پزشكان درخصوص انجام مراقبت روتين زنان گروه هدف برنامه
تهيه وارسال دستورالعمل سترون سازي بوسيله فور واتوكلاو به كليه مراكز بهداشتي درماني
جمع آوري فعاليتهاي آموزشي پرسنل محيطي برگزاری 234جلسه آموزشی جهت 2212 نفر به مدت 90ساعت (گروه هدف:زنان همسردار،زنان باردار،مادران داراي كودك زير 6 سال،رابطين بهداشتي،مردان
حساس سازي پرسنل نسبت به ارجاع مناسب موارد نيازمند به آزمايشات تنظيم خانواده وصدور تذكر به بهورزاني كه دستورالعمل را رعايت نمي كنند
تهيه وارسال اسنادTL وIUD به امورمالي واستان وپيگيري بصورت تلفني درخصوص پرداخت حق الزحمه ها
پايش ونظارت بربرنامه تنظيم خانواده درمراکز وخانه های بهداشت وارسال پسخوراند بازديد به رئيس مرکزبهداشت ، مسئولين مراکز وپيگيری جهت رفع نواقص
انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري هفته جمعيت
تحويل CDآموزشي مشاوره قبل ازازدواج از استان وهماهنگي با مشاورين جهت استفاده دركلاس ها
برگزاري آزمون استاندارسازي كارگذاري IUD جهت ماما هاي مراكز

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *